Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

Apostille

Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE)

Με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής γνωστοποιεί ότι από 03-08-2015, η επισημείωση όλων των διοικητικών εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης- Apostile (εκτός των εγγράφων που εκδίδει η Περιφέρεια Αττικής), θα χορηγείται για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής από …
ηλεκτρονικό παράβολο

Διαδικασίες και έκδοση του Ηλεκτρονικού παράβολου

Ένταξη όλων των φορέων στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου το αργότερο μέχρι 10/09/2015 Το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΔΕ και ΓΓΠΣ) με έγγραφό του προς όλα τα Υπουργεία γνωστοποιεί την έκδοση της ΠΟΛ 1131 – ΦΕΚ B 1320 – 01.07.2015 που αφορά στη Συμπλήρωση − …
ηλεκτρονικό παράβολο

ΓΓΠΣ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) είναι διαθέσιμη για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxisnet για μη Πιστοποιημένους Χρήστες Υπουργικές Αποφάσεις για το e-παράβολο: ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’ /2013) και  ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β/2014 -Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163) H διαδικασία  του ηλεκτρονικού Παραβόλου …
Νόμος - Νομοθέτημα

Συλλογή διατάξεων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1. Γενικές Διατάξεις 2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 4. Περιορισμός των …
δημόσια έγγραφα

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

NOMOΣ 4325/2015 – ΦΕΚ A 47 – 11.05.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις Άρθρο 12 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών 1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, …
δημόσια έγγραφα

Κατάλογος πιστοποιητικών – δικαιολογητικών που αναζητούν αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 373 Β/23-3-05) 1. Πιστοποιητικό γέννησης 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων 4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης 5. Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου 6. Αντίγραφο ή …