Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

Πολίτες - Δημόσια Διοίκηση

Κατάργηση επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων στον τομέα της Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ Αθήνα 28-1-2015 Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740 ΑΔΑ: 7Σ4ΙΟΞ7Μ-2Υ0 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014» Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στην εφαρμογή όσων ορίζονται στον ν. 4250/2014, αναφορικά στον χειρισμό των φορολογικών-ασφαλιστικών ενημεροτήτων και των ιατρικών γνωματεύσεων, σας διευκρινίζουμε ότι: Στις διατάξεις …
ΚΕΠ

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 323/4883 – ΦΕΚ Β 163 – 22.01.2015 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν …
οικοδομικές άδειες - εργασίες

Κατάργηση υποβολής έντυπης αίτησης για άδειες δόμησης

Την κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής αιτήσεων και φακέλου για την έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόμησης και αντικατάστασής τoυς από ένα αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που προωθούν τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, …
επιχειρήσεις

Απλούστευση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. Κατάργηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15 – ΦΕΚ B 3284 – 08.12.2014 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αποφασίζουμε: …
Πολίτες - Δημόσια Διοίκηση

Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του …
πληροφορική

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του ΟΒΙ

Aριθμ. 12625/1 – ΦΕΚ B 3258 – 04.12.2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της …