Διαδικασίες – Διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες – Απλούστευση

ηλεκτρονικό παράβολο

Διαδικασίες και έκδοση του Ηλεκτρονικού παράβολου

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1131 – ΦΕΚ B 1320 – 01.07.2015 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β ́/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει. Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την ΠΟΛ. 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675 Β), όπως ισχύει, ως εξής: 1. …
Νόμος - Νομοθέτημα

Συλλογή διατάξεων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1. Γενικές Διατάξεις 2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 4. Περιορισμός των …
δημόσια έγγραφα

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

NOMOΣ 4325/2015 – ΦΕΚ A 47 – 11.05.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις Άρθρο 12 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών 1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, …
δημόσια έγγραφα

Κατάλογος πιστοποιητικών – δικαιολογητικών που αναζητούν αυτεπάγγελτα οι υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ – ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 373 Β/23-3-05) 1. Πιστοποιητικό γέννησης 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων 4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης 5. Αντίγραφο ή απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου 6. Αντίγραφο ή …
ΚΕΠ

Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 – ΦΕΚ Β 2363 – 03.09.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ …
ΟΑΕΕ

OAEE. Ενιαίος τύπος βεβαίωσης για τους ασφαλισμένους

ΟΑΕΕ Αθήνα, 31.03.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ- ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του ενιαίου τύπου -βεβαίωσης-, η οποία θα χρησιμοποιείται από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί …