Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης

Αριθμ. 1564/121184 – ΦΕΚ B 2720 – 13.10.2014

Έγκριση διάθεσης, κατανομή πιστώσεων και λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης».