ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Πρόσληψη 10 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες