Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας – 16 θέσεις εργασίας

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆.Η.Κ.Ε.Α.Β.) που εδρεύει στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, προκειµένου να υλοποιήσει τα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού κατά την περίοδο 2017-2018 σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προτίθεται να προσλάβει δεκαέξι (16) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση διάρκειας έως 8 µήνες

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δηµοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00,στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη δηµοσίευσης της παρούσας.

Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου