Προσλήψεις στον δήμο Κισσάμου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Κισσάμου

Ο ∆ήµος Κισσάµου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας.4 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ [Με επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας – Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 

8 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

 

Πρόσληψη (5) ατόµων

Ο ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/2017 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/2007, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του έργου «Έργο συλλογής και µεταφοράς λυµάτων Κισσάµου».

1 ΠΕ αρχαιολόγων.

1  ΠΕ αρχιτεκτόνων µηχανικών.

1  ∆Ε τεχνικών συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

2  ∆Ε ειδικευµένων εργατοτεχνιτών.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση:Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340216) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.