Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργουΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Μηχανικοί, με ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη βυζαντινών ή μεταβυζαντινών μνημείων Μία (1) θέση Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας Μία (1) θέση Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Β’), Με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας Τρεις (3) θέσεις Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α’), Με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου Μία (1) θέση Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικών συντήρησης Έργων Τέχνης), Με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου Δύο (2) θέσεις Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικών συντήρησης Έργων Ζωγραφικής), Με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας Τρεις (3) θέσεις Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες Πέντε (5) θέσεις Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μακρυγιάννη 2-4, ΤΚ 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στην ΕΦΑΠΑ υπόψιν κ Ευάγγ. Χουντάλα (τηλ. επικοινωνίας: 2109238724, εσωτ. 203),

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://www. diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (https://www.culture/www..gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9-10- 2018 έως και 18-10-2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (στο φαξ: 2109239023) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση efaath@culture.gr ) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη