Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δέκα τριών (113) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης107 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.
4 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου , οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, , Τ.Κ. 85100 Ρόδος, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 22413- 65280 ή 22413 -65282).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος των Δήμων Ρόδου, Κω, Σύμης, Καλύμνου, Καστελλόριζου, Κάσου και Αστυπάλαιας εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Πρόσληψη 2 ΥΕ Ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου ενταγμένου στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών», 2 ο υποέργο: «Εργασίες Αρχαιολογίας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση:

οδός Ιπποτών, Ρόδος 851 31, υπόψη κ. Μαρνέρα Χαράλαμπο ή της κ. Ψαρολογάκη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2241365249, 2241365215)εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (από 10-10-2017 έως και 16-10-2017).