Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, (στα Αρχαιολογικά Μουσεία και Χώροι Θήρας, Αρχαιολογικό Χώρο Ακρωτηρίου Θήρας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Νάξου, Αρχαιολογικό Χώρο Κουφονησίου – Κέρου και Μικρών Κυκλάδων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης Άνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Κέας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μήλου, Κατακόμβες – Αρχαία πόλη Μήλου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Τήνου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Μυκόνου, Μουσείο και Αρχαιολογικό Χώρο Δήλου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Σύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Αμοργού, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Σίφνου, Αρχαιολογικοί Χώροι Αντιπάρου Δεσποτικού & νησίδων και Αρχαιολογικοί Χώροι Φολεγάνδρου, που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης.78 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.
2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.
4 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών.
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα, υπόψη κ.κ. Στέλλας Γεωργαλά (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3250148, 3310966).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Αθηναίων και των Δήμων Θήρας, Μυκόνου, Αμοργού, Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φολεγάνδρου, Κέας, Κιμώλου, Μήλου, Τήνου, Σύρου, Σίφνου και Αντιπάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, (για τις ανάγκες αυτής στα Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Αμοργού, Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Άνδρου, Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Νάξου και Μικρές Κυκλάδες, Αρχαιολογικοί Χώροι Σικίνου, Αρχαιολογικοί Χώροι Φολεγάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Κέας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Κιμώλου, Αρχαιολογικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι Θήρας, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων)

18 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.
1 ΥΕ Εργατών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα, υπόψη κ.κ. Στέλλας Γεωργαλά και Βασίλη Ραψομανίκη, (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3250148, 3310966).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

– – – – –
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του έργου.

4 ΠΕ Αρχαιολόγοι.
2 ΠΕ Μηχανικοί.
1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.
5 ΔΕ Εργατοτεχνίτες.
4 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 15:00 στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 10 Τ.Κ. 105 55 Αθήνα,

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 04-12-2017 έως 08-12-2017.

Προσλήψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, διατηρητέα ιστορικά μνημεία