Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Πρόσληψη, επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έως και ενάμισι (1,5) μήνα και όχι πέραν της 31/12/2017

1 ΠΕ Αρχαιολόγοι.
2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Αρκαδίου 214, Τ.Κ. 74131 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου υπόψη κ. Γεωργίου Αποστολάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28310 23653 – 58842), 

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών (από 13/11/2017 έως και 17/11/2017) που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.