Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού ΡοδόπηςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.691 32 Κομοτηνή, υπόψιν κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310-22411 &25310-21517).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής και Μνημείων Κομοτηνής, Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας και Αρχοντικό Ταβανιώτη – Μαρώνεια) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Μαρώνειας-Σαπών και Κομοτηνής όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία

 

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.: 691 32, Κομοτηνή, υπόψιν κ. Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310-22411& 25310 21517).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής) στο Παράρτημα αυτής (Συλλογή Ταβανιώτη Μαρώνεια) όπου προκηρύσσεται η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κομοτηνής και Μαρώνειας Σαπών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Πρόσληψη, επιστημονικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Οµάδας Β µε εξειδίκευση στις φορητές εικόνες

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Αλ. Συµεωνίδη 4, 691 32 Κοµοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών ̟(από 08-01-2018 έως 12-01-2018) που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας

– – – – –
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

1 ΠΕ Αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στα βυζαντινά – µετα βυζαντινά µνηµεία.
1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, µε εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων βυζαντινής – µεταβυζαντινής ̟περιόδου.
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Οµάδας Β µε εξειδίκευση στις φορητές εικόνες.
1 ∆Ε Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.
1 ∆Ε Εργατοτεχνίτης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.
1 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αλ. Συµεωνίδη 4, 691 32 Κοµοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517),

εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργασίµων ηµερών ̟(από 10-11-2017 έως 16-11-2017) που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας