Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Πρόσληψη, επιστημονικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Οµάδας Β µε εξειδίκευση στις φορητές εικόνες

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Αλ. Συµεωνίδη 4, 691 32 Κοµοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών ̟(από 08-01-2018 έως 12-01-2018) που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας

– – – – –
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

1 ΠΕ Αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στα βυζαντινά – µετα βυζαντινά µνηµεία.
1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, µε εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων βυζαντινής – µεταβυζαντινής ̟περιόδου.
1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Οµάδας Β µε εξειδίκευση στις φορητές εικόνες.
1 ∆Ε Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.
1 ∆Ε Εργατοτεχνίτης µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.
1 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες µε εξειδίκευση σε έργα στερέωσης ή αναστήλωσης µνηµείων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αλ. Συµεωνίδη 4, 691 32 Κοµοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517),

εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργασίµων ηµερών ̟(από 10-11-2017 έως 16-11-2017) που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας