Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών

NOMOΣ 4304/2014 ΦΕΚ A 234 – 23.10.2014

Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.