Προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Το Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου ΘεσσαλονίκηςΗ διοργάνωση τής 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 6 Μαΐου του 2018· έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ  5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Ηλικία από δεκαοκτώ (18) μέχρι εικοσιεννέα (29) ετών
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία στην υποστήριξη παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:
1. Αίτηση συμμετοχής. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).
2. φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στα

γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει 03/04/2018 έως 14:00