Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων

Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων

Πλήρωση έξι (6) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική Τεχνολογία
Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων
Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων – Κεραίες Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών
Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων
2. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ακολούθως:
Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231) για Σχολή Ικάρων, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού
Μεσογείων 227-331, Τ.Κ. 15451 Αθήνα
με τη διευκρίνιση: ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΤΑΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00, στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ. 3681).

 

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, της κατηγορίας ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.).

Όσοι/ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο, είτε απευθείας στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227- 231) για Σχολή Ικάρων είτε ταχυδροµικώς µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή (µε ευανάγνωστη ηµεροµηνία και σφραγίδα), µε ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα στην παρακάτω διεύθυνση:Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15451 Αθήνα µε τη διευκρίνιση : ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ/ΤΜΗΜΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 έως 13:00, στο Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού της ΣΙ στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ.3681) ή στη Γραµµατεία της Κοσµητείας της ΣΙ στο τηλέφωνο 210-8193851 (Εσωτ.3851).