Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Αριθμ. Α. 1008 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 229/25.01.2021
Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

(Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που ισχύουν)

Άρθρο 9

1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των υπεύθυνων δηλώσεων, και λήψης πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1137/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.

2. Στην παρούσα επισυνάπτονται δέκα επτά (17) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε αυτήν θέματα.

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

 

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ  (Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που ισχύουν)