Πρόσληψη πτυχιούχων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσληψη πτυχιούχων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες / ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος, ως ακολούθως:Α. Μία (1) θέση υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΤΔ)

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΠ)

Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων (ΣΟΧΤΥ)

 

Έδρα

Η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 127).

Είδος απασχόλησης και διάρκειά της

Η θέση των υπαλλήλων του ΕΛΙΔΕΚ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.Αποδοχές

Οι αποδοχές των υπαλλήλων του ΕΛΙΔΕΚ καθορίζονται βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitment@elidek.gr

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α 75), η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

(το έντυπο της αίτησης διαθέσιμο στο link http://www.elidek.gr/wp-content/uploads/2018/06/protypo_aitiseon.pdf)

Η προκήρυξη