Ρυθμίσεις κυνηγιού στον Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Αριθμ. 157685/1522 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3493/05.10.2017

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 20/9/2018, τη χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 135500/ 2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β/13-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα μεριμνήσουν για την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής των ειδικών μέτρων που καθορίστηκαν στην παράγραφο Δ (Δ.1, Δ.2, Δ.3, Δ.4, Δ.5, Δ.6 και Δ.7) της ανωτέρω υπ’ αρ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β ́/2013) απόφασης. Επιπροσθέτως και παράλληλα με τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να συνεργαστούν με τον οικείο Φορέα Διαχείρισης και την Ε Κ.Ο.Η, προκειμένου :1. Να εκδοθεί μέχρι 1-08-2018 «Τοπικό Σχέδιο Δράσης» για την πάταξη της λαθροθηρίας σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των με αριθμ. 124378/1687/2015, 124377/1686/2015 και 124376/1685/2015 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β ́1278) στο οποίο θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται σε τοπικό επίπεδο ειδικά μέτρα ελέγχου και εποπτείας της θηραματικής δραστηριότητας.

2. Να ασκούνται συστηματικοί έλεγχοι από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο για την παράνομη χρήση μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και να ξεκινήσει έρευνα για την επίπτωση της παράνομης χρήσης τους.

3. Να ακολουθήσει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως