Τελευταία παράταση της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

Τελευταία παράταση της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

Πως και πότε θα καταβληθούν οι 8 δόσεις του φόρου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Δελτίο Τύπου

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020 που έληγε αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών

Αριθμ. Α. 1196 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3581/28.08.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00

 

Η προηγούμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2020 σύμφωνα με το άρθρο 97 του νόμου 4714/2020

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4714/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 148/31.07.2020
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)  2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 97
Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28 Αυγούστου 2020

  

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).».

Σχετικά:

Σε πόσες δόσεις θα καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος δηλώσεων 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 4706/2020 η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών

Οι καταβολή σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισχύει και για όσους έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση 2020 και πριν την 17.7.2020, ημερομηνία από την οποία ισχύει ο νόμος 4706/2020

Οι ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων (τελευταία εργάσιμη του μήνα)

1η δόση 31/07/2020

2η δόση 31/08/2020

3η δόση 30/09/2020

4η δόση 30/10/2020

5η δόση 30/11/2020

6η δόση 31/12/2020

7η δόση 29/01/2021

8η δόση 26/02/2021