Ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662 – ΦΕΚ τεύχος Β 3267/17.05.2023 Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων . Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας: α) Στρατιωτικοί είναι οι εν ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή), Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες). β) Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), είναι τα ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία και τα ανήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις … Continue reading Ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων