Ανοιχτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Ακρόπολη

Ανοιχτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Ακρόπολη

Λειτουργία των καταστημάτων στην περιοχή Πλάκας – Μοναστηράκι – Ακρόπολη

Αριθμ. 529017 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3412/14.08.2020
Ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμι-κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Τις διατάξεις της με υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018(Β΄ 1661) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την υπ΄αρ. 505910/4-9-2019 (Β΄ 3411) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την υπ΄αρ. 457959/1-7-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
6. Το άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Το ν. 3377/2005 (Α΄ 202) « Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
9. Τα άτυπα πρακτικά της διαβούλευσης που έλαβε χώρα στα γραφεία του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα στις 10-7-2020 και ώρα 10:00 π.μ. και τα οποία υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από άπαντες τους παρευρισκομένους και συγκεκριμένα από τον επιχειρησιακό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Καταστημάτων, από τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών Πλάκας, από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την από 13-7-2020 ηλεκτρονική επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
11. Το υπ΄αρ. 38/13-7-2020 έγγραφο του Επαγγελμα-τικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12. Την από 16-7-2020 ηλεκτρονική επιστολή του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών και Κοινόχρηστών χώρων.
13 Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 
 

Επειδή,
Σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ισχύουν τα εξής: «1 Α Επιπλέον. επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) Στο Δήμο Αθηναίων……………..
«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη».

και αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι όπως:

1) Η παραδοσιακή αγορά της Πλάκας, αποτελεί στην πραγματικότητα την «Παλιά πόλη της Αθήνας», όπως οριοθετείται στο πολεοδομικό διάταγμα (Δ΄ 1329/1993, όπου στο άρθρο 1 οριοθετείται ακριβώς η περιοχή της παλιάς αγοράς, που περιλαμβάνει την Πλάκα, το Μοναστηράκι και την Ακρόπολη.

2) Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η «παλιά πόλη» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με ειδικό ωράριο.

3) Τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στα ση-μεία της παραδοσιακής αγοράς της Αθήνας (Πλάκα – Μοναστηράκι – Ακρόπολη), στηρίζονται αποκλειστικά στον εισερχόμενο τουρισμό και η λειτουργία δεν περιορίζεται στις ημέρες της τυπικής λειτουργίας των καταστημάτων, δηλαδή Δευτέρα έως Σάββατο.

4) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι στον κλάδο και απασχολούν ως προσωπικό μόνιμους συνεργάτες,

αποφασίζουμε ότι:

Στην περιοχή της Πλάκας- Μοναστηράκι – Ακρόπολη επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές, πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως