Απαγόρευση κυνηγιού σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου

Αριθμ. 2147 – ΦΕΚ Β 2732 – 31.08.2016
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-02-2019 σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:
Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-02-2019, σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου.
Τα όρια όλης της έκτασης της Νήσου Γαύδου αποτυπώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.
Η Διεύθυνση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού