ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ. Πρόσληψη ΑΜΕΑ

Πρόσληψη ΑΜΕΑ στο ΝΠΔΔ Π.Π.Α.Π. Δήμου Τοπείρου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες