ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού για το έτος 2016 βάση εγκυκλίου 4 Υπουργείου Εσωτερικών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες