Έλεγχος της νομιμότητας λεωφορείων διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών

poulmanΑριθμ. Γ456/οικ.8679/662/14 – ΦΕΚ Β 366 – 17.02.2014

Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορικών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του N. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),
β) το N. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/10.03.2006), όπως ισχύει,
γ) του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (L 300/14-11-2009) και των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων Οδικών Μεταφορών, όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,
δ) παρ. 1 του άρθρου 10 του N. 1906/1990 (ΦΕΚ Α΄ 157/ 08.08.2012), όπως ισχύει,
ε) της υπ’ αριθμ. Φ450/38668/3534 «Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Β΄ 2061/23.08.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
στ) της Αριθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» (ΦΕΚ Β΄ 250/13.02.2013) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152/25.06.2013) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141/21.06.2012) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
η) της υπ’ αριθμ. 329/03-07-2013 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1655/04.07.2013) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Την ανάγκη καθορισμού των επιβαλλόμενων κυρώσεων για τις διαπιστούμενες παραβάσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας επιβατικών μεταφορών από ημεδαπά και αλλοδαπά λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.
3. Την ανάγκη εξειδίκευσης ανά συγκεκριμένη παράβαση των διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα τους.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας:
1. Παράβαση είναι η μη συμμόρφωση προς το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις προβλέψεις διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων, όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και σχετίζονται με τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

2. Διοικητικό πρόστιμο είναι το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου στη μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών.

3. Διοικητική κύρωση είναι η κύρωση που επιβάλλεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών (εφεξής ΔΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.) και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. στην μεταφορική επιχείρηση η οποία διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών.

4. Σύσταση είναι η διοικητική κύρωση με την οποία η ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., μετά από εισήγηση αυτής και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. εφιστά την προσοχή της μεταφορικής επιχείρησης που διενεργεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για λόγους μη συμμόρφωσης αυτής προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών εν όψει επιβολής περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης.

5. Αναστολή/προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης είναι η διοικητική κύρωση προσωρινής άρσης της ισχύος της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έως ότου παρέλθει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμοποιείται αντί του όρου «αναστολή». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά τους αλλοδαπούς κοινοτικούς μεταφορείς με τη χρήση του όρου «αναστολή» θα εννοείται «προσωρινή άρση σύμφωνης γνώμης».

6. Ανάκληση/άρση σύμφωνης γνώμης είναι η διοικητική κύρωση οριστικής άρσης της ισχύος της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται μετά από εισήγηση της ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης της μεταφορικής επιχείρησης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά, για τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές επιχειρήσεις που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. με προορισμό ή διέλευση την Ελλάδα ο όρος «άρση σύμφωνης γνώμης» χρησιμοποιείται αντί του όρου «ανάκληση». Στο παρόν κείμενο όπου η παράβαση αφορά τις αλλοδαπές κοινοτικές μεταφορικές με τη χρήση του όρου «ανάκληση» θα εννοείται «άρση σύμφωνης γνώμης».

7. Αποκλεισμός μεταφορικής επιχείρησης, είναι η διοικητική κύρωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η μεταφορική επιχείρηση αποκλείεται από τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής η οποία επιβάλλεται παράλληλα με τη διοικητική κύρωση της ανάκλησης μετά από εισήγηση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και πράξη του Γενικού Διευθυντή του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. για λόγους μη συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

8. Μεταφορική επιχείρηση είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, να πραγματοποιούν, διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία.

Άρθρο 2
Αρχές ελέγχου
1. Ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων ανατίθεται, στο πλαίσιο της κατά λόγον αρμοδιότητάς τους, στις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49), όπως ισχύει κάθε φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.

2. Οι αρχές ελέγχου προβαίνουν στους ελέγχους των παραβάσεων στην επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων του άρθρου 3 της παρούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49).

3. Αντίγραφο της διαπιστωτικής ή/και καταλογιστικής πράξης αποστέλλεται από τις αρχές ελέγχου του άρθρου 2 του N. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49) στην κατά περίπτωση αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές της καθώς και στη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας, οι οποίες επισύρουν την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. (παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006).

Άρθρο 3
Παραβάσεις
Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων όπου η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την κυκλοφορία των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορικών επιχειρήσεων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 2 της παρούσας διοικητικά πρόστιμα, μετά δε από εισήγηση της αρμόδιας ΔΕΜ και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες διακρίνονται σε ΠΣΠ (Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις), ΣΠ (Σοβαρές Παραβάσεις) και ΕΠ (Ελαφρές Παραβάσεις) [Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας].

Οι παραβάσεις καταλογίζονται σε βάρος της μεταφορικής επιχείρησης που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Εάν ορίζεται διαφορετικά στο ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ισχύουν τα ήδη ορισθέντα και παράλληλα καταλογίζονται σε βάρος της μεταφορικής επιχείρησης τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν, αντιστοίχως, κάθε μέλος αυτής.

Ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Μεταφορά επιβατών σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή δίχως την κατοχή άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή άδειας διέλευσης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση ανάκλησης όλων των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονοετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια όλων των αντίστοιχων διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών στην περίπτωση που ο διαπράξας την παράβαση την δεδομένη στιγμή δεν κατέχει καμία άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε., επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση μονοετούς αποκλεισμού του διαπράξαντος την παράβαση από την διαδικασία χορήγησης αδείας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής για όλες τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε.

2. Μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και διοικητική κύρωση ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση και μονοετούς αποκλεισμού για όλους τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή.

3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απολέσουν την ισχύ τους, οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής: (3α) κοινοτική άδεια, (3β) άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών διεθνών μεταφορών, (3γ) ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου και (3δ) καταστατικό της εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησής της σε περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο (ΠΣΠ), επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και διοικητική κύρωση αναστολής για ένα (1) μήνα όλων των σχετικών με την παράβαση αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και εφόσον συνεχίσουν να μην πληρούνται οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις ανακαλούνται όλες οι σχετικές με την παράβαση άδειες διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών ή μη μελών της Ε.Ε. που έχουν χορηγηθεί στη μεταφορική επιχείρηση. Κατόπιν της επιβληθείσας ανάκλησης, εφόσον πληρούνται εκ νέου οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία.

4. Άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του νομίμου εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή της μεταφορικής επιχείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή για κάποια από τις εξής παραβάσεις : λαθρεμπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, μαστροπεία και εκμετάλλευση πορνών, εμπορία όπλων, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, παραποίηση, ληστεία, αλητεία, βιασμός, αποπλάνηση ανηλίκων, υπεξαίρεση, απαγωγή, εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής, σύσταση συμμορίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για τις “Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις” Ι1, Ι2 και Ι3 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061) (ΠΣΠ). Επιβολή της διοικητικής κυρώσεως ανάκλησης όλων των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδας και του κατά περίπτωση κράτους μέλους ή μη μέλους της Ε.Ε που έχουν χορηγηθεί στην μεταφορική επιχείρηση. Σε περίπτωση απαλλαγής του φερόμενου ως διαπράξαντος την παράβαση, είτε σε περίπτωση καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα επαναλαμβάνεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία.

5. Σε περίπτωση διάπραξης των “Πολύ Σοβαρών Παραβάσεων” (ΠΣΠ) : Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7, Ζ8 και ΣΤ1 σχετικά με τον κανονισμό 3821/85 και τον κανονισμό 561/2006, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο (α) του άρθρου 3 της Αριθμ. Φ450/38668/3534 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2061), επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά εξάμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και μονοετούς αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Εάν για τις “Πολύ Σοβαρές Παραβάσεις” Ι1, Ι2 και Ι3 ασκηθεί ποινική δίωξη ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Μη τήρηση της σχέσης ένα προς ένα (1:1) των πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.

7. Μη τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού δρομολογίων κατά τη διενέργεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η διαβίβαση στοιχείων προς ενημέρωση της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με την παράλληλη προσκόμιση των στοιχείων που διαθέτει για την τεκμηρίωση των προαναφερθέντων.

8. Μη κατοχή νόμιμου εισιτηρίου από επιβάτη που μεταφέρεται στο πλαίσιο διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλλεται: διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.

9. Μη νόμιμες προϋποθέσεις στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής (ΣΠ), επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία τη δεύτερη φορά, τρίμηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία την τρίτη φορά, ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούνται από τις ίδιες δηλωθείσες προϋποθέσεις στην αφετηρία. Στην περίπτωση δήλωσης νέων προϋποθέσεων στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, η μεταφορική επιχείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφόσον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επιχείρηση δεν δηλώσει νέες προϋποθέσεις στην αφετηρία της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής εντός του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέσως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.

10. Αντιβαίνοντα στον Κ.Ο.Κ. δηλωθέντα σημεία επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις (ΣΠ) επιβάλλεται διοικητική κύρωση: την πρώτη φορά, ενός μήνα αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις τη δεύτερη φορά, διοικητική κύρωση τρίμηνης αναστολής των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις την τρίτη φορά, διοικητική κύρωση ανάκλησης των αδειών διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν δηλωθεί τα ίδια σημεία επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις. Στην περίπτωση δήλωσης νέων σημείων ενδιάμεσων στάσεων, η μεταφορική επιχείρηση έχει το δικαίωμα επαναδραστηριοποίησης εφόσον παρέλθει η προβλεπόμενη χρονική περίοδος των κατά περίπτωση διοικητικών κυρώσεων. Εάν, ωστόσο, η μεταφορική επιχείρηση δεν δηλώσει νέα σημεία ενδιάμεσων στάσεων εντός του κατά περίπτωση χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση, τότε στην μεταφορική επιχείρηση επιβάλλεται η αμέσως επόμενη σε κλίμακα κύρωση.

11. Μη τήρηση των ακόλουθων περιπτώσεων: α) της εγκεκριμένης διαδρομής της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, β) των δηλωθεισών προϋποθέσεων στην αφετηρίας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, γ) των δηλωθέντων σημείων επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών στις ενδιάμεσες στάσεις, δ) του προβλεπόμενου ωραρίου διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, ε) των προβλεπόμενων ημερών διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, στ) των δηλωθέντων κλιμάκων κομίστρων, ζ) των δηλωθέντων ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων (ΣΠ), επιβάλλεται για κάθε περίπτωση χωριστά: διοικητικό πρόστιμο οκτακοσίων (800) ευρώ και διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά της σύστασης στη μεταφορική επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, τρίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά ανάκληση της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και εξάμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.

12. Μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων (ΕΠ), επιβάλλεται: διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και η διοικητική κύρωση, την πρώτη φορά, της σύστασης προς την μεταφορική επιχείρηση που έχει χορηγηθεί η άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής τη δεύτερη φορά, δίμηνης αναστολής της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής την τρίτη φορά, ανάκλησης της άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και τετράμηνου αποκλεισμού της μεταφορικής επιχείρησης από τη διενέργεια της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής.

13. α) Σε περίπτωση παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών – μελών της Ε.Ε. εκδίδεται πράξη ανάκλησης της εν λόγω άδειας. Για την επαναδραστηριοποίηση ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η μεταφορική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή της να παραιτηθεί του ως άνω δικαιώματος.
β) Σε περίπτωση παραίτησης μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και κρατών μη μελών της Ε.Ε., η μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για την πρόθεσή της την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση και τη ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την άδεια διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που έχει χορηγηθεί στην παραιτηθείσα επιχείρηση εκδίδεται πράξη ανάκλησης της εν λόγω άδειας. Για την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση της παραιτηθείσας, ορίζεται περίοδος τριών (3) μηνών αναστολής της χορηγηθείσας σε αυτήν άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και για την αδειοδότηση αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία η άδεια ανακαλείται.
γ) Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας (μονομερώς ή από κοινού) και ενόψει εξεύρεσης νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης οι μεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν τρεις (3) μήνες ενωρίτερα για τη λύση της συνεργασίας την έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση και την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Από την ημερομηνία λύσης της συνεργασίας ορίζεται για τις εν λόγω μεταφορικές επιχειρήσεις περίοδος τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείησης και παράλληλα αδειοδότησης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οι άδειες ανακαλούνται

14. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλογισμού προστίμου στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, όπου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο προκύπτει η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο της χώρας όπου η μεταφορική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας. Σε περιπτώσεις βεβαίωσης παράβασης/ή καταλογισμού προστίμου στο έδαφος τρίτης χώρας μη μέλους της ΕΕ, εφαρμόζονται μόνο οι διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η εν λόγω αλλοδαπή αρχή. Για παράβαση διμερούς συμφωνίας με Τρίτη χώρα που διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται η κατά περίπτωση διοικητική κύρωση που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.

15. Το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα που προβλέπεται ως διοικητική κύρωση στις ως άνω σχετικές περιπτώσεις άρχεται από την ημερομηνία επιβολής της διοικητικής κύρωσης από την αρμόδια ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και η παρέλευσή του υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες.

16. α) Για τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων 5-12 θεωρείται : πρώτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν δεν έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση, δεύτερη φορά βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν έχει επιβληθεί πρώτη φορά διοικητική κύρωση και τρίτη φορά βεβαίωσης παράβασης, η περίπτωση όπου κατά το παρελθόν έχει επιβληθεί δεύτερη φορά διοικητική κύρωση.

β) Περαιτέρω, τυχόν παραίτηση από το δικαίωμα διενέργειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής και/ή αλλαγή συνεργάτη και/ή αλλαγή του αριθμού αδείας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής που αναγράφεται στο έντυπο αυτής δεν επιφέρουν διαγραφή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν, εφόσον η μεταφορική επιχείρηση τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβασης/ή της καταλογιστικής πράξης.

γ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της σύστασης η κύρωση επιβάλλεται στη μεταφορική επιχείρηση όπου τεκμαίρεται ότι είναι υπεύθυνη σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβασης/ ή της καταλογιστικής πράξης και γνωστοποιείται στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση.

δ) Στην περίπτωση της διοικητικής κύρωσης της αναστολής ή της ανάκλησης η κύρωση επιβάλλεται σε αμφότερες τις συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις, τόσο στον διαπράξαντα την παράβαση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβασης/ή της καταλογιστικής πράξης όσο και στην έτερη συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση λόγω της συνακόλουθης αδυναμίας πραγματοποίησης δρομολογίων με τήρηση της σχέσης 1:1 από κάθε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση πρόθεσης της ως άνω έτερης μεταφορικής επιχείρησης, που δεν φέρει ευθύνη για τη διάπραξη της παράβασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος της διοικητική κύρωση για άλλου είδους παράβαση σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία επί της βεβαίωσης παράβασης/ή της καταλογιστικής πράξης: α) να παραιτηθεί από τη διενέργεια της εν λόγω γραμμής ή β) να αναζητήσει νέα συνεργαζόμενη μεταφορική επιχείρηση, δεν ισχύει η τρεις μήνες ενωρίτερα ενημέρωση της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και της ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.. Για την (β) περίπτωση ορίζεται περίοδος τρίμηνης αναστολής με σκοπό την εξεύρεση νέας συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης και ενόψει της αδειοδότησης αυτής. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, η άδεια ανακαλείται.

ε) Σε περίπτωση συρροής των ανωτέρω παραβάσεων, το αρμόδιο όργανο ελέγχου καταλογίζει συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη μία σοβαρότερη παράβαση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις, ενώ ως διοικητική κύρωση επιβάλλεται η ανώτερη αυτών και οι υπόλοιπες τηρούνται στο αρχείο για μελλοντική επιβολή περαιτέρω διοικητικών κυρώσεων. Οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις παύουν να τηρούνται στο αρχείο για τον προαναφερθέντα σκοπό μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία επιβολής τους. Για τις περιπτώσεις όπου στην παρούσα δεν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο, οι κατά λόγον αρμοδιότητας αρχές ελέγχου επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο εφόσον προβλέπεται από το ήδη υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

17. Κατά των πράξεων καταλογισμού διοικητικών προστίμων και των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων ασκούνται οι διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Εάν το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τότε, κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά υποβάλλει μόνο την δική του προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την καταβολή των επιβληθέντων προστίμων.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων παραβάσεων/ή καταλογιστικών πράξεων που εκκρεμούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτής.
Για τους μεταφορείς για τους οποίους είχαν επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι κυρώσεις αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με το παρόν κανονιστικό πλαίσιο.
Για οποιαδήποτε από τις εκκρεμούσες περιπτώσεις παραίτησης της μεταφορικής επιχείρησης από το δικαίωμα διενέργειας της διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής ή/και αλλαγής συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν ισχύει η υποχρεωτική τρίμηνη ενημέρωση της αρμόδιας ΔΕΜ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ή/και της έτερης συνεργαζόμενης μεταφορικής επιχείρησης.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το Άρθρο 6 «Έλεγχος – Διοικητικές Κυρώσεις» της Αρίθμ. Γ456/οικ.7383/531/12 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» της απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και όποιες άλλες διατάξεις κανονιστικού πλαισίου αντίκεινται σε αυτήν