Εμπορικό Σήμα βυτιοφόρων και πλωτών μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών

Αριθμ. Α3-428 – ΦΕΚ Β 3052 – 02.12.2013

Εμπορικό Σήμα βυτιοφόρων οχημάτων και πλωτών εφοδιαστικών μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, παρ. 5γ, 15, παρ. 8α και 17 του N.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Το άρθρο πρώτο παράγραφο Ι.3 υποπαράγραφο 4 του N.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ2/16570/2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1306) «Κανονισμός αδειών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του N. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3052 Β΄) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3 εδάφια α, β και γ του N. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις.»
6. Την υπ’ αριθμ. Α8/63771/6239/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 675 Β΄) «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 35043/2524/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1385/02-09-2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».
8. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005, όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10. Την υπ’ αριθμ. 329/2013 υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.» (ΦΕΚ 1655 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1208/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1718 Β΄).
11. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (Β΄ 1653).
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
13. Την ανάγκη καθορισμού της εξωτερικής σήμανσης των μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα βυτία των φορτηγών μεταφοράς πετρελαιοειδών και των ρυμουλκούμενων οχημάτων αυτών, εφόσον υπάρχουν, φέρουν εμφανώς και στις δύο πλευρές τους διακριτικά σήματα, με δυνατότητα να είναι αποσπώμενα, που διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

α) Όπου κατά το ν.3054/2002, όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων πρέπει να φέρουν το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, αυτό θα αποτελείται από το εμπορικό σήμα αυτού ή/και δ.τ. αυτού. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται σε πλαίσιο ύψους τουλάχιστον 23 εκατοστών και πλάτους τουλάχιστον 90 εκατοστών και ικανό πάχος γραμμάτων ώστε να διακρίνονται από απόσταση 20 μέτρων,

β) Όπου κατά το ν.3054/2002, όπως ισχύει, ορίζεται ότι τα βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων πρέπει να φέρουν το εμπορικό σήμα των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, αυτό θα αποτελείται από το εμπορικό σήμα τους, ή την επωνυμία τους ή τον διακριτικό τίτλο αυτών, ή το εμπορικό σήμα ή και δ.τ. του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν. Στην περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας είναι φυσικά πρόσωπα ή κοινωνία συνιδιοκτητών, το διακριτικό σήμα δύναται να αποτελείται από το ονοματεπώνυμο αυτών όπως αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται σε πλαίσιο ύψους τουλάχιστον 23 εκατοστών και πλάτους τουλάχιστον 90 εκατοστών και ικανό πάχος γραμμάτων ώστε να διακρίνονται από απόσταση 20 μέτρων,

γ) Στην περίπτωση που οι κάτοχοι της Άδειας Λιανικής Εμπορίας είναι πρατηριούχοι Ανεξάρτητου Πρατηρίου (Α.Π.), τα βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων πρέπει να φέρουν επιπλέον του σήματος που αναφέρεται στην παράγραφο β, διακριτικό σήμα το οποίο θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον ένα τετραγωνικό μέτρο και θα αποτελείται από τα κεφαλαία γράμματα «Α.Π.» χρώματος κόκκινου σε άσπρο φόντο, σε μέγεθος τέτοιο ώστε να διακρίνονται από απόσταση 20 μέτρων.
Ειδικά για τους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή τις Κοινοπραξίες των Α.Π., όπου κατά το ν. 3054/2002, όπως ισχύει, το βυτίο μεταφοράς πετρελαιοειδών φέρει το σήμα τους, αυτό θα αποτελείται από το εμπορικό σήμα αυτών ή/και την εμπορική επωνυμία αυτών. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται σε πλαίσιο ύψους τουλάχιστον 23 εκατοστών και πλάτους τουλάχιστον 90 εκατοστών και ικανό πάχος γραμμάτων ώστε να διακρίνεται από απόσταση 20 μέτρων.

δ) Στην περίπτωση που η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων διενεργείται με βυτιοφόρα οχήματα μεταφορικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν μεταφορές πετρελαιοειδών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (μεταφορείς), τα βυτιοφόρα αυτά θα πρέπει να φέρουν εμπορικό σήμα το οποίο θα αποτελείται:

i) είτε από το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την επωνυμία ή το διακριτικό του τίτλο ή σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή κοινωνία συνιδιοκτητών, το ονοματεπώνυμο αυτών όπως αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

ii) είτε από το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας σε περίπτωση που η μεταφορά διενεργείται για λογαριασμό του

iii) είτε από το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Λιανικής Εμπορίας, ή του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκει ο τελευταίος σε περίπτωση που η μεταφορά διενεργείται για λογαριασμό του και δεν διαθέτει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφονται σε πλαίσιο ύψους τουλάχιστον 23 εκατοστών και πλάτους τουλάχιστον 90 εκατοστών και ικανό πάχος γραμμάτων ώστε να διακρίνεται από απόσταση 20 μέτρων. Τα βυτιοφόρα οχήματα όλων των παραπάνω περιπτώσεων φέρουν αποκλειστικά και μόνον τα ανωτέρω διακριτικά σήματα και δεν επιτρέπεται να φέρουν κάθε είδους άλλο σήμα που υποδηλώνει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Κατά τη σήμανση των βυτιοφόρων θα εφαρμόζονται όπου απαιτείται και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 35043/2524/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1385/02-09-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Όλα τα εφοδιαστικά πλοία/σλέπια που κινούνται αυτοδυνάμως και μεταφέρουν πετρελαιοειδή προϊόντα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και πλόων, οφείλουν να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο και στις δύο πλευρές αυτών, σε σειρά, διακριτικά σήματα τετραγώνου σχήματος με διαστάσεις τουλάχιστον ενός τετραγωνικού μέτρου, με δυνατότητα να είναι αποσπώμενα, με το εμπορικό σήμα ή τον διακριτικό τίτλο του μεταφορέα (μεταφορικής επιχείρησης) που τα κατέχει ή τα έχει μισθώσει, καθώς και το εμπορικό σήμα ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών ή του προμηθευτή των πετρελαιοειδών προϊόντων κατά περίπτωση που αυτά μεταφέρουν.
Ο διακριτικός τίτλος εντός των ανωτέρω διακριτικών σημάτων αναγράφεται με γράμματα χρώματος κόκκινου, ύψους τουλάχιστον 30 εκατοστών και πάχους 3 εκατοστών σε άσπρο φόντο. Την ευθύνη για την ορθή αναγραφή και την αντιστοιχία της σήμανσης με τα πραγματικά στοιχεία την έχει ο πλοίαρχος και η διαχειρίστρια του πλοίου εταιρεία.

3. Τα ανωτέρω οδικά και πλωτά μεταφορικά μέσα καυσίμων των περιπτώσεων 1 και 2, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, που χρησιμοποιούνται από κατόχους άδειας Εμπορίας κατηγοριών Β1 και Β2, οφείλουν να τοποθετήσουν εμφανώς και στις δύο πλευρές τους σήματα, με δυνατότητα να είναι αποσπώμενα, σχήματος παραλληλόγραμμου, διαστάσεων ελάχιστου ύψους 23 εκατοστών και ελάχιστου πλάτους 90 εκατοστών, κίτρινου χρώματος στο εσωτερικό.
Το σήμα θα φέρει περίμετρο πάχους 3 εκατοστών κόκκινου χρώματος και κεφαλαία κόκκινα γράμματα πάχους 3 εκατοστών «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ. Β1» ή κατά περίπτωση «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤ. Β2»

4. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ήτοι από 02-01-2014)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ