Ενισχύσεις για τα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Ενισχύσεις για τα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Αριθμ. 3402/78407 – ΦΕΚ B 2267 – 21.07.2016
Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016.


– – – – –
Αριθμ. 4810/110876 – ΦΕΚ B 2269 – 21.10.2015
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου