Επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον Μάρτιο 2022

Επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον Μάρτιο 2022

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762 – ΦΕΚ τεύχος B 1101/11.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/ 333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 603).

Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιείται ως εξής:

α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

β. Οι παρ. 1-4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Στην επιδοτούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου της παρ. 3 συμπεριλαμβάνονται ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), για την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας, εξαιρουμένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο προσδιορισμός των εν λόγω ποσοτήτων διενεργείται με βάση τα άρθρα 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1185 «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 3985) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων.».

γ. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τις μη ωρομετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τον ημερολογιακό μήνα, ο υπολογισμός της μηνιαίας ποσότητας ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης βάσει του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 422 απόφασης της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’ 2794/2021). Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.».

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:».

 
 

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Εφόσον απαιτείται, βάσει των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου επανυποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές, οι αρμόδιοι διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως