Επιστροφή φόρου εισοδήματος 2017 και συμψηφισμός με ΕΝΦΙΑ

Επιστροφή φόρου εισοδήματος στους δικαιούχους (για το 2017), που υπέβαλλαν φορολογική δήλωση και το εκκαθαριστικό τους είναι πιστωτικό

Συγκεκριμένα όσοι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή δεν έχουν οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση έως τα μέσα Ιουνίου 2017 θα λάβουν την επιστροφή φόρου, στον τραπεζικό λογαριασμό που δήλωσαν, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου 2017 θα λάβουν την επιστροφή φόρου έως τα τέλη Ιουλίου 2017.

Στις περιπτώσεις όπου το ποσό επιστροφής είναι πάνω από 1.500 ευρώ θα προηγηθεί φορολογικός έλεγχος των δικαιολογητικών και μετά θα γίνει η επιστροφή.

Στην περίπτωση οφειλών στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει να γίνει πρώτα ο συμψηφισμός και μετά το ποσό που θα απομείνει να επιστραφεί στους φορολογουμένους.NOMOΣ 4484/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 110/01.08.2017
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 74
Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α 170)

Συμψηφισμός επιστροφής φόρου με τον ΕΝΦΙΑ

Σημειωτέον ότι για όσους καθυστερήσει η επιστροφή του φόρου και εφόσον εκδοθούν τον Αύγουστο τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ τότε θα γίνει επιστροφή αφού πρώτα συμψηφιστεί το σύνολο του Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με το επιστρεφόμενο ποσό και όχι της πρώτης δόσης που αναλογεί σε αυτόν.

Σχετικά:

Άμεση και χωρίς έλεγχο επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις

Επιστροφές φόρων έως 10000 ευρώ άμεσα και χωρίς έλεγχο