Επιτρεπτό ή μη χορήγησης από τη Διοίκηση στοιχείων φορολογικού ελέγχου διενεργηθέντος σε Τράπεζα, στον καταγγέλοντα ιδιώτη πελάτη της – Έννοια φορολογικού απορρήτου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ
Αριθμός : 244
Έτος : 2010
Τίτλος : Επιτρεπτό ή μη χορήγησης από τη Διοίκηση στοιχείων φορολογικού ελέγχου διενεργηθέντος σε Τράπεζα, στον καταγγέλοντα ιδιώτη πελάτη της – Έννοια φορολογικού απορρήτου.
Πρόεδρος : ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγητής : ΡΟΔΟΚΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Περίληψη : Πρόεδρος: Ι. Πράσινος, Αντιπρόεδρος
Εισηγήτρια: Α. Ροδοκάλη, Νομική Σύμβουλος
Δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από τη Διοίκηση σε ιδιώτη βεβαίωση

α) για τις προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος (margin trading) που διενεργήθηκαν στο όνομα και για λογαριασμό του από Τράπεζα, κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004,

β) για το εισόδημα που απέκτησε από τις πράξεις αυτές,

γ) σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση στο Δημόσιο του αναλογούντος φόρου εισοδήματος για τις συναλλαγές αυτές,

με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τα βιβλία και στοιχεία και τις υποβληθείσες δηλώσεις της εν λόγω Τράπεζας, κατά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο που διενήργησε σ’ αυτή το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, καθόσον τα ως άνω αιτούμενα στοιχεία, τα οποία λήφθηκαν υπόψη και απετέλεσαν αντικείμενο διοικητικής έρευνας σε βάρος της φορολογούμενης επιχείρησης (Τράπεζας), που έλαβε χώρα μετά από καταγγελία του αιτούντος, καλύπτονται από τις περί φορολογικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α5A Ν 2690/1999Α5 Ν 3528/2007Α26 Ν 2238/1994Α85 ΠΔ 186/1992Α31 ΠΔ 186/1992Α35 Ν 2343/1995Α2 Ν 2343/1995Α3 ΠΔ 280/1997Α1 Ν 3259/2004Α23 ΥΑ 1099054/1224/0006Α/9-12-2004

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 244/2010