ΙΚΑ. Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση

ikaΙΚΑ: Σ40/276/2013
Αθήνα 06/12/2013
Αρ. πρωτ.: Σ40/276

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Με αφορμή ερωτήσεις ασφαλισμένων μας σχετικά με την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας που καθορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία ως όριο σε κάθε περίπτωση κατοχύρωσης ή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, διευκρινίζονται τα εξής:

1.Από τις διατάξεις των άρθρ. 241 και 242 του Αστικού Κώδικα περί Έναρξης και Λήξης προθεσμίας και ειδικά το άρθρ. 241 εδ. β΄, όπου ορίζεται ότι, «Για τη συμπλήρωση της ενηλικίωσης υπολογίζεται και η μέρα γέννησης», προκύπτει ότι για τον καθορισμό της ηλικίας του φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η μέρα της γέννησης του.

Κατ΄ επέκταση της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του ΑΚ στις διατάξεις συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας ως κριτήριο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή έναρξης ή λήξης δικαιώματος ή υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, θεωρείται ότι συμπληρώνεται την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας γέννησης και ώρα 24.00.

Επομένως, όταν η ημερομηνία γέννησης είναι η πρώτη ημέρα ενός μήνα, το έτος συμπληρώνεται με την παρέλευση 12 μηνών και συγκεκριμένα με την παρέλευση και της τελευταίας ημέρας του δωδεκάτου μήνα, ο οποίος ημερολογιακά είναι ο προηγούμενος εκείνου της γέννησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α) Άνδρας ασφαλισμένος με 4.500 ημέρες εργασίας, ο οποίος έχει γεννηθεί την 1.1.1948, συμπληρώνει το 65° έτος της ηλικίας του την 31.12.2012 και ώρα 24.00. Κατά την ημερομηνία αυτή θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη και αφού αυτή παρέλθει , δηλαδή από την 1.1.2013 και μετά μπορεί να το ασκήσει.
Αντίθετα, εάν έχει γεννηθεί στις 2.1.1948, επειδή η ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του είναι η 1.1.2013 και ώρα 24.00, θεμελιώνει κατά την ημερομηνία αυτή συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη (υπό την προϋπόθεση ότι έχει ασφαλιστεί και για τις ειδικές προϋποθέσεις της προηγούμενης 5ετίας), δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012, από 1.1.2013 αυξάνεται το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη κατά δύο έτη (67° έτος).

β)Στην περίπτωση τέκνου, δικαιοδόχου μέλους σύνταξης λόγω θανάτου του γονέα ασφαλισμένου, το οποίο γεννήθηκε την 1.5.2000, το δικαίωμα συνταξιοδότησης λήγει στις 30.4.2018, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνει το 18° έτος της ηλικίας του.
Εάν όμως η ημερομηνία γέννησης είναι η 2.5.2000, το δικαίωμα λήγει την 1.5.2018.

γ)Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για μητέρες ανηλίκων τέκνων, οι απαιτούμενες (5.500) ημέρες ασφάλισης πρέπει να συμπληρώνονται έως την προηγούμενη από την ημέρα ενηλικίωσης του παιδιού. Έτσι, τέκνο που γεννήθηκε στις 12.1.1992 ενηλικιώνεται στις 11.1.2010, επομένως η μητέρα ασφαλισμένη εφόσον συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης έως τις 11.1.2010, κατοχυρώνει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της και μειωμένη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας της.

Εν κατακλείδι, η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης δεν συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου (γενέθλια ημέρα), αλλά με την προηγούμενη ημέρα, ενώ η χρονική αφετηρία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης συμπίπτει με την ημερομηνία γέννησης.

2.Σε όλες τις εκκρεμείς περιπτώσεις κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προαναφερθέντα, ενώ εκείνες που έχουν κριθεί διαφορετικά -δυσμενώς- θα επανεξετάζονται μόνο υπό την προϋπόθεση υποβολής αίτησης-όχλησης από τους ενδιαφερομένους, στο πλαίσιο των οδηγιών του Γενικού Εγγράφου Σ84/6/3.4.2008.

Αντίθετα, για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν θα αναθεωρηθούν οι περιπτώσεις που τυχόν έχει αναγνωριστεί λήξη δικαιώματος συνταξιοδότησης σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω εσφαλμένης εκτίμησης ως προς τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.