Υπαγωγή δήμων Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας Αττικής στο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ιωνίας

Αριθ. οικ. 8116 – ΦΕΚ Τεύχος Β 601/24.02.2017
Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο

Άρθρο Μόνο
Οι κτηματογραφούμενες περιοχές: α) του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και β) του Δήμου Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Νέας Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής υπάγονται στο σύνολό τους μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στην τοπική  αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις ίδιες περιοχές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως