Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Αριθμ. απόφ. 18/697/10.11.2014 – ΦΕΚ B 3194 – 27.11.2014

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Την έγκριση του «Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων» όπως αναφέρεται στα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 103 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» της 28−7−2014 ως Ενιαίο Κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα,

Άρθρο 2
Ο ως άνω Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων» εγκρίνεται ως ενιαίο κείμενο και αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2014, εκτός από τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4 του άρθρου 2.1 του Μέρους 2 της Ενότητας VII, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 24−11−2014.

Ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων ως ενιαίο κείμενο