Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους

Αιτήσεις: από 20/09/2016 έως 30/09/2016
Για νέους επωφελούμενους στην ΕΣΕΕ (έτος: 2016)

Πληροφορίες & κατάθεση δικαιολογητικών:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διεύθυνση:  Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210.32.59.200

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
• ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια.
• Μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής.

• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
Έλλειψη παροχών υγείας από τον ΟΑΕΕ .
• Σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό Δημοσίου Νοσοκομείου.

• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
– Αίτηση του ενδιαφερομένου
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.
– Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.
– Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας  ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ  ή από αρμόδια αρχή.
– Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.
– Βεβαίωση της ΕΣΕΕ.
– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία , δεν αυτοαπασχολείται , δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του.
– Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.

• Μία  φωτογραφία.

Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

Πηγή: esee.gr