Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κορωπίου ημέρα Τρίτη

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κορωπίου, ημέρα Τρίτη, του Δήμου Κρωπίας της Ζ Αττικής. (Αριθμ. απόφ. 104/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1379/24.04.2017)

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κορωπίου, του Δήμου Κρωπίας, της Ζ Αττικής, ημέρα Τρίτη, ως εξής:

α) Επί της οδού Ν. Κώνστα από την οδό Ζαλόγγου έως την οδό Ευαγγέλου και επί της οδού Ερμού από την οδό Ανδριανού έως την οδό Ν. Κώνστα, για το χρονικό διάστημα από 1/2 έως 31/5.

β) Επί της οδού Βασ. Γ. Αδάμ από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηρακλέους και επί της οδού Μεν. Παπαμιχάλη από την οδό Βασ. Γ. Αδάμ έως την οδό Πρίφτη, για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 30/9.

γ) Επί της οδού Αναστασίου Ι. Ντούνη από την οδό Παναγιώτη Μωραΐτη έως την οδό Ντούνη, για το χρονικό διάστημα από 1/10 έως 31/1.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.