Νόμος 5019/2023 Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

Νόμος 5019/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 27/14.02.2023
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5019/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 27/14.02.2023

 

Περιεχόμενα ανά άρθρο