Νόμος 5022/2023 Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης

Νόμος 5022/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 33/17.02.2023
Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης – Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ της εταιρείας «Κύκλωψ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
Άρθρο πρώτο Σκοπός
Άρθρο δεύτερο Αντικείμενο
Άρθρο τρίτο Παραχώρηση εκτάσεων
Άρθρο τέταρτο Άρση παραχώρησης
Άρθρο πέμπτο Ανέγερση Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης Άρθρο έκτο Όροι δόμησης – Χρήσεις γης
Άρθρο έβδομο Έκδοση αδειών, θεωρήσεων, διαγραμμάτων και βεβαιώσεων για την ανέγερση του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης
Άρθρο όγδοο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 5 άρθρου 3 του από 1.3.2004 π.δ.
Άρθρο ένατο Προσθήκη επιτρεπόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στην περιοχή ανέγερσης του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης – Τροποποίηση άρθρου 3 του από 26.11.2013 π.δ.
Άρθρο δέκατο Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού με την επωνυμία «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η θάλασσα Α.Ε.».
Άρθρο ενδέκατο Παραχώρηση έκτασης στον Οργανισμό με την επωνυμία «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η θάλασσα Α.Ε.».
Άρθρο δωδέκατο Κύρωση Σύμβασης
Άρθρο 1 Ορισμοί – Ερμηνεία της Σύμβασης
Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 3 Οργανισμός
Άρθρο 4 Περιγραφή ακινήτου – Χώρος υλοποίησης του Πάρκου
Άρθρο 5 Κυριότητα του ακινήτου και των λοιπών χώρων (ζωνών/περιοχών)
Άρθρο 6 Αξία και περιεχόμενο της δωρεάς
Άρθρο 7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Πάρκου
Άρθρο 8 Όροι υλοποίησης του Πάρκου – Τεχνικά δεδομένα
Άρθρο 9 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Πάρκου
Άρθρο 10 Παραχώρηση χώρων υλοποίησης του Πάρκου κατά χρήση
Άρθρο 11 Διοικητική συνδρομή Άρθρο 12 Αρχαιότητες
Άρθρο 13 Πρόσβαση – Παρέμβαση Ε.Δ.
Άρθρο 14 Ονομασία του Πάρκου – Λογότυπο
Άρθρο 15 Σύμβαση δωρεάς συμμετοχής
Άρθρο 16 Συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου
Άρθρο 17 Χρήση του Πάρκου κατά την περίοδο διαχείρισης
Άρθρο 18 Φύλαξη και ασφάλεια του Πάρκου
Άρθρο 19 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Πάρκου
Άρθρο 20 Ασφάλιση του Πάρκου Άρθρο 21 Λοιπές υποχρεώσεις του Ε.Δ.
Άρθρο 22 Έκταση ευθύνης μετά την ολοκλήρωση του Πάρκου
Άρθρο 23 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 24 Φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις χορηγών και δωρητών κατά την περίοδο διαχείρισης του Πάρκου
Άρθρο 25 Λύση της Σύμβασης
Άρθρο 26 Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών
Άρθρο 27 Ισχύς της Συμβάσεως
Άρθρο 28 Κοινοποιήσεις – Αντίκλητος
Πίνακας Παραρτημάτων
Παράρτημα Α-1 Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Masterplan) και όροι δόμησης
Παράρτημα Α-2 Τοπογραφικό Οικοπέδου Γ’ Κλάδου ΓΕΝ
Παράρτημα Α-3 Καταστατικό του Οργανισμού
Παράρτημα Α-4 Σύμβαση δωρεάς της μετοχής της Κύκλωψ στο Ε.Δ.
Παράρτημα Α-5 Εξοπλισμός του Πάρκου
Παράρτημα Α-6 Σύμβαση Υ/Β
Άρθρο δέκατο τρίτο Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο δέκατο τέταρτο Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στον βαθμό του Παρέδρου
Άρθρο δέκατο πέμπτο Ορισμός και αναπλήρωση προϊσταμένου Επιθεώρησης Στρατιωτικών Δικαστηρίων, Γραμματειών και Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 136 Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο δέκατο έκτο Σύσταση θέσεων Επιτελάρχη στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 2292/1995
Άρθρο δέκατο έβδομο Αρμοδιότητα έγκρισης της διάθεσης των αεροσκαφών της μοίρας Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων της Πολεμικής Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4142/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο δέκατο όγδοο Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5022/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 33/17.02.2023