ΟΑΕΔ. Προσωρινά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2018

ΟΑΕΔ. Προσωρινά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2018

Αναρτώνται σήμερα, 24.05.2018, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις  έτους 2018Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 25.05.2018 και ώρα 10:00 μέχρι την 30.05.2018 και ώρα 23:59

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 31.05.2018 και ώρα 14:00

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

http://www.oaed.gr/kataskenotiko-programma-2018

Δικαιούχοι
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Εργαζομένων
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – ΑνέργωνΔικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Μη επιλεγόμενοι λόγω μοριοδότησης

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2018 για 70000 παιδιά

Πάροχοι
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων