Οικονομική ενίσχυση για τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών

Οικονομική ενίσχυση για τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών

Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ΕΥΡΩ) στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976 – ΦΕΚ Β 5529/10.12.2018

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ΕΥΡΩ) στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2

Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης χορήγησης, απόρριψης, ανάκλησης της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων σε Ευάλωτες Ομάδες της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

3. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων και την έκδοση πράξεων καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ.

4. Αρμόδια υπηρεσία για τη δημιουργία των συγκεντρωτικών μηχανογραφικών καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων, με βάση τις σχετικές πράξεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, είναι η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στη Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση προστατευόμενου τέκνου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. Δ.11/οικ. 42302/1511/1-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 3177) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια του προστατευόμενου τέκνου ή την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής του.

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει τις 48 ώρες.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής – παραμονής εάν είναι αλλοδαπός.

γ) Σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση αναδοχής.

δ) Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης.

ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.

στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης

1. Η αναζήτηση των δικαιολογητικών ή η επαλήθευση -επιβεβαίωση του περιεχομένου τους, εκτός από την βεβαίωση του σημείου (α) της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, η οποία συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με την αίτηση, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

2. Η χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

3. Εφόσον υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.

4. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ απορριπτική πράξη.

5. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

7. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

8. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες της διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή της παρούσας θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 5

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’ 30).

Άρθρο 6

Κοινοποίηση πράξεων

Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπονται από την παρούσα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως