Πινακίδες κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων

pinakides2Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 – ΦΕΚ Β 383 – 18.02.2014

Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 329/3-07-2013 (Β΄ 1655) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 351/1990 (Α΄ 139) «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19800/24-05-1982 (Β΄ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ 4700/330/2004 (Β΄ 192) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων».
8. Τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 (Β΄ 124) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμογή τελών για χορήγηση, λόγω αντικατάστασης, πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ρυμουλκούμενων τους».
9. Την ανάγκη ρύθμισης κατά ενιαίο τρόπο τη διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. α. Στο ΕΔΧ αυτοκίνητο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία χορηγείται, μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, ζεύγος πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των υπ’ αριθμ. οικ 4700/330/2004 (Β΄ 192) και 19800/1982 (Β 455) Υπουργικών Αποφάσεων όπως ισχύουν.

β. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου δε χορηγείται νέο ζεύγος πινακίδων και το όχημα εξακολουθεί να κυκλοφορεί με τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας.

γ. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΕΔΧ αυτοκινήτου, στο νέο Δημόσιας Χρήσης όχημα που τίθεται σε κυκλοφορία προς αντικατάσταση του αντίστοιχου αποχαρακτηρισμένου δε χορηγείται νέο ζεύγος πινακίδων και το όχημα εξακολουθεί να κυκλοφορεί με τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας.

δ. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΕΔΧ αυτοκινήτου και επανακυκλοφορίας αυτού ως Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) χορηγείται ζεύγος πινακίδων αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος με νέο αριθμό κυκλοφορίας ενώ σε περίπτωση επανακυκλοφορίας αυτού ως Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.) χορηγείται το ζεύγος πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας που έφερε το αντικατασταθέν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

2. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, καταστροφής ή φθοράς της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου χορηγείται ζεύγος πινακίδων με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη/ -των

β. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. αυτοκινήτου

γ. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του Δ.Χ. οχήματος

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ιδιοκτήτη/ -των με την οποία θα δηλώνεται η κλοπή ή απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας.

ε. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής περί δήλωσης του ιδιοκτήτη/ -των κλοπής ή απώλειας της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας του ΕΔΧ. αυτοκινήτου.

στ. Την πινακίδα κυκλοφορίας που δεν έχει κλαπεί ή απολεσθεί ή καταστραφεί ή φθαρεί, κατά περίπτωση.

ζ. Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών της παραγράφου α του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΑΕ: 3741).

3. Σε περίπτωση κλοπής ΕΔΧ αυτοκινήτου μετά των πινακίδων χορηγείται ζεύγος πινακίδων με νέο αριθμό κυκλοφορίας κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη/ -των.

β. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. αυτοκινήτου.

γ. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του Δ.Χ. οχήματος.

δ. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής περί δήλωσης του ιδιοκτήτη/ -των κλοπής του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ε. Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών της παραγράφου α του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΑΕ: 3741).

4. Σε περίπτωση υπεξαίρεσης ΕΔΧ αυτοκινήτου μετά των πινακίδων χορηγείται ζεύγος πινακίδων με νέο αριθμό κυκλοφορίας σε νέο ΕΔΧ αυτοκίνητο- μετά τον αποχαρακτηρισμό του υπεξαιρεμένου οχήματος και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επανέκδοσης άδειας κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου στο όνομα εκείνου προς όφελος του οποίου γίνεται η εκτέλεση- κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Φωτοαντίγραφο απογράφου με επιταγή για εκτέλεση.

β. Φωτοαντίγραφο έκθεσης επίδοσης απογράφου δικαστικού επιμελητή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο όπου αναφέρονται οι λόγοι μη πραγμάτωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι της αφαίρεσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και παράδοσης σε εκείνον προς όφελος του οποίου γίνεται αυτή.

γ. Φωτοαντίγραφο υποβληθείσας Μήνυσης- Έγκλησης κατά εκείνου που στρέφεται η διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

δ. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του Δ.Χ. οχήματος όπου καταχωρείται η σχετική μεταβολή.

ε. Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών της παραγράφου α του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΑΕ: 3741).
Στην περίπτωση πραγμάτωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης και αφαίρεσης και παράδοσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από τον δικαστικό επιμελητή δε χορηγείται νέο ζεύγος πινακίδων και το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο εξακολουθεί να κυκλοφορεί με τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας.

5. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή φθοράς ΕΔΧ αυτοκινήτου μετά των πινακίδων χορηγείται ζεύγος πινακίδων με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας κατόπιν προσκόμισης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη/ -των του Δ.Χ. αυτοκινήτου.

β. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Δ.Χ. αυτοκινήτου.

γ. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του Δ.Χ. οχήματος.

δ. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής, λιμενικής ή πυροσβεστικής αρχής περί δήλωσης του ιδιοκτήτη/-των απώλειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ε. Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών της παραγράφου α του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Β-39170/850/20-01-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΑΕ: 3741).

6. α. Για την κατασκευή και χορήγηση των ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων των παραγράφων 2 και 5 της παρούσας απόφασης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ενότητας Α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου ΙΕ του Κεφαλαίου II της υπ’ αριθμ. 19800/1982 (Β΄ 455) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.

β. Ειδικά για τα ζεύγη ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου γγ΄ της ενότητας Α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου ΙΕ του Κεφαλαίου II της υπ’ αριθμ. 19800/1982 (Β΄ 455) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, ήτοι δε θα φέρουν το κεφαλαίο γράμμα Α΄ κάτωθι της παύλας (-) που χωρίζει τα γράμματα από τους αριθμούς.

Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τη διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. οικ 4700/330/2004 (Β΄ 192) και 19800/1982 (Β΄ 455) υπουργικές αποφάσεις όπως ισχύουν.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ