Προσλήψεις στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Προσλήψεις στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα οκτώ (78) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

14 ∆Ε Προσωπικού Φύλαξης.

64 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Αλέξανδρου Συµεωνίδη 2, Τ.Κ. 54007, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. Επικοινωνίας: 2310-898151, 153).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από 04/01/2018 έως και 15/01/2018.