Προσλήψεις στο Υπουργείο Παιδείας με συμβάσεις έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς / εξωτερικές συνεργάτες / συνεργάτιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (Ρομά και μουσουλμανόπαιδες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία – Τρία βήματα για εύρεση εργασίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο

Τέσσερις (4) ειδικούς / ειδικές επιστήμονες για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους/ νέες Ρομά 15 – 24 ετών.

Δύο (2) ειδικούς / ειδικές επιστήμονες για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους / νέες μουσουλμανόπαιδες 15 – 24 ετών.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία από τις δύο (2) κατηγορίες ειδικών επιστημόνων (Α ή Β). Η αίτηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν έως 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Αντικατάσταση αίτησης ή διόρθωση όπως συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Υπόδειγμα αίτησης (1)

Υπόδειγμα αίτησης (2)