Ρυθμίσεις κυνηγιού στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Ρυθμίσεις κυνηγιού στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

Παρατείνεται μέχρι 20/9/2020, τη χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου

Αριθμ. 173672/1570 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4142/20.09.2018

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:Παρατείνουμε μέχρι 20/9/2020, τη χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α ́ και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην αριθμ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β ́/2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού – Λευκάδας θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε ́ Κ.Ο.Η. και Δ ́ ΚΟΣΕ) θα μεριμνούν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:

1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.

2. Για την αξιοποίηση πλωτών και λοιπών μέσων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.

3. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο εθνικό πάρκο.

4. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας (σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).

5. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο., για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

6. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.