Σε λειτουργία η εφαρμογή myBusinessSupport για ενίσχυση επιχειρήσεων

Σε λειτουργία η εφαρμογή myBusinessSupport για ενίσχυση επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικά αίτηση για την υπαγωγή επιχείρησης στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1135) υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή σας στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και εις βάρος των οποίων δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσετε

1. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

– Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
–  απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.
–  διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020

– Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

–  απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

– το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.

– το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

– τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο.

–  διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν

– το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.

– το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

– τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε επιχείρηση, η πλατφόρμα myBusinessSupport υποδεικνύει τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν.

Όταν ολοκληρώσετε την καταχώριση των στοιχείων αποθηκεύετε, οριστικοποιείτε και υποβάλλετε τη δήλωση από το πεδίο «Επιλογές» (πάνω δεξιά στην οθόνη σας).

2. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλει μια επιχείρηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή;

το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 21/04/2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport για την ένταξή τους στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/48331/epistreptea-prokatabolh-paratash-prooesmias-ekdhlwshs-endiaferontos
Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής;

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Μετάβαση στην εφαρμογή myBusinessSupport

Υπουργείο Οικονομικών
Δελτίο Τύπου
Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή  

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος», είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τα παρακάτω.

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

2.  Να είναι επιχειρήσεις που:

δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) [1] ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (βλ. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.20 [2]), και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ή

πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013) [3] και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.

3. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

[1]. Καν. 651/2014:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL

[2]. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.2020: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_el.pdf

[3]. Καν.1407/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=EL