Σύσταση πενήντα μίας (51) θέσεων Μηχανικών σε ΥΠΕ

Αριθμ. οικ. 59440 – ΦΕΚ Β 1888 – 10.07.2014

Σύσταση πενήντα μίας (51) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ και TE στις Διοικήσεις των 1ης, 3ης, 4ης 5ης 6ης και 7ης Υγειονομικών Περιφερειών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την από 7.5.2014 σύσταση πενήντα μίας (51) θέσεων κλάδου Μηχανικών στις Διοικήσεις των ΥΠΕ, ως εξής:

1Η ΥΠΕ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 16
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 8

3Η ΥΠΕ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 11
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 3

4Η ΥΠΕ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 4

5Η ΥΠΕ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 1

6Η ΥΠΕ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 6
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 1

7Η ΥΠΕ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θέσεις 1

ΣΥΝΟΛΟ 51

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις της υποπαραγράφου IA.9 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις των άρθρων 5 και 15 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ 39 /2001, όπως ισχύει σήμερα,
4. τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3204/2003 (ΦΕΚ Α΄/296/2003) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»,
6. τη με αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.»,
7. τη με αριθ. Γ30/74/8-4-2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ:ΒΙΗΤ4691ΩΓ-Κ14), σύμφωνα με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα πενήντα ένας (51) υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδου Μηχανικών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη του τρέχοντος οικονομικού έτους θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού Φ. 23-200/ΚΑΕ 5516 που θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας στον Φ.210 “δαπάνες υγείας» και στους οικείους ΚΑΕ,