Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού. Επιχορήγηση

Αριθμ. 1268/90610 – ΦΕΚ Β 1941 – 17.07.2014

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014-2016».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, το ύψος επιχορήγησης και ο τρόπος πληρωμής για την υλοποίηση των δράσεων 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105-110), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Περιγραφή των Δράσεων
1. Στα πλαίσια του Προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, ενισχύονται οι δράσεις 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»μέχρι το 100% των πραγματοποιηθέντων δαπανών.

2. Για τη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» ενισχύονται οι δαπάνεςυλοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (π.χ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων και συγκεκριμένα:
α) το 100% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης για τιμολόγια συνολικού ύψους μέχρι χιλίων ευρώ (1.000€) ανά αιτούντα και εφόσον το ποσό των συνολικά υποβληθέντων τιμολογίων δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης της παρούσας,
β) μέχρι το 100% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης για τιμολόγια συνολικού ύψους άνω των χιλίων ευρώ (1.000€) ανά αιτούντα και εφόσον υπολείπεται διαθέσιμο ποσό μέχρι το ορισθέν ύψος επιχορήγησης της παρούσας.

3. Για τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»ενισχύονται οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού (φυσικοχημικών και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης καταλοίπων, κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Άρθρο 3
Ύψος Επιχορήγησης
1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 685/42702/31/03/2014 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες ανάγκες του προγράμματος το ύψος της επιχορήγησης για κάθε μία εκ των δύο δράσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
ΔΡΑΣΗ ΕΤΟΣ
2014 2015 2016
Δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» 20.000 € 20.000 € 20.000 €

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).

3. Οι δαπάνες για τα έτη 2015 και 2016 θα εγκριθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι
Α. Δράση 4.1- «Αναλύσεις μελιού»
1. Ορίζονται ως δικαιούχοι:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 370910/14-05-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθιέρωση μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
β) οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί ή/και Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,
γ) ιδιώτες που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς

2. Εξαιρούνται της επιχορήγησης:
α) οι μελισσοκόμοι οι οποίοι:
i. έχουν πραγματοποιήσει την ίδια χρονική περίοδο, αναλύσεις μελιού στα πλαίσια του μέτρου 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 ή σκοπεύουν να ενταχθούν σε ανάλογη δράση στα πλαίσια του καν(ΕΕ) 1305/2013,
ii. είναι μέλη φορέων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον το εργαστήριο ανάλυσης του φορέα τους είναι διαπιστευμένο για τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού,
iii. είναι μέλη Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών/Κοινοπραξιών που έχουν αιτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα την ένταξή τους για ενίσχυση μέσω των διατάξεων της παρούσας.
β) οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών οι οποίοι:
i. διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης, στο οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
ii. έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» κι έχουν διαπιστευτεί για την πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων μελιού
γ) οι ιδιώτες που συσκευάζουν και τυποποιούν μέλι και διαθέτουν εργαστήριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων μελιού.

Β. Δράση 4.2-«Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
1. Ορίζονται ως δικαιούχοι οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών που συσκευάζουν, τυποποιούν και εμπορεύονται μέλι.

2. Εξαιρούνται της επιχορήγησης οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι/ες:
α) έχουν πραγματοποιήσει αγορά εξοπλισμού χημείου στα πλαίσια του μέτρου 1.2.3 «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 ή σκοπεύουν να ενταχθούν σε ανάλογη δράση στα πλαίσια του καν(ΕΕ) 1305/2013,
β) έχουν ενισχυθεί μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία προμήθειάς του.

3. Οι φορείς, προκειμένου να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν μέσω της παρούσας, αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την επιχορήγησή τους:
α) να διατηρούν σε ορθή λειτουργία τον εξοπλισμό που επιδοτήθηκε μέσω της παρούσας δράσης και
β) Το εργαστήριο να είναι λειτουργικό και να έχει προβλεφθεί η απασχόληση του αναγκαίου προς τούτο επιστημονικού προσωπικού.

4. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την κάλυψη δαπανών απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να ενταχθούν και επιχορηγηθούν μέσω της παρούσας, οι φορείς οφείλουν να:
α) διαθέτουν εξοπλισμένο εργαστήριο ανάλυσης μελιού στις εγκαταστάσεις τους,
β) το απασχολούμενο προσωπικό να είναι πτυχιούχος τουλάχιστον ΑΤΕΙ, σχετικής ειδικότητας (τεχνολόγος τροφίμων ή γεωπόνος κατεύθυνσης επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων ή χημικός ή χημικός μηχανικός),
γ) ακολουθούν τις αναγνωρισμένες διεθνώς και επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης των φυσικοχημικών – μικροσκοπικών χαρακτηριστικών και καταλοίπων στο μέλι
δ) πραγματοποιούν τουλάχιστον εκατό (100) αναλύσεις σε δείγματα μελιού μελισσοκόμων μελών τους και μη μελών, οι οποίες εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο. Στο ειδικό βιβλίο καταγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του μελισσοκόμου που προσκόμισε το δείγμα (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο), ο κωδικός του δείγματος καιοι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο δείγμα. Με την ολοκλήρωση των αναλύσεων, ο μελισσοκόμος που προσκόμισε το δείγμα ενημερώνεται εγγράφως για τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ενώ αντίγραφο όλων των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν παραμένει στο αρχείο του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες
Α. Δράση 4.1- «Αναλύσεις μελιού»
1. Ορίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών (βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.):
α) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τα οποία είναι διαπιστευμένα για την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων μελιού,
β) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού που καλύπτονται από τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον αυτά διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και είναι διαπιστευμένα για την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων (για τους μελισσοκόμους που δεν είναι μέλη των μελισσοκομικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»).
2. Δεν είναι επιλέξιμες αναλύσεις μελιού που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήριο μη διαπιστευμένου για τις εν λόγω αναλύσεις.

Β. Δράση 4.2-«Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
1. Ορίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες:
α) η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού για την πραγματοποίηση των αναλύσεων, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000€) ανά δικαιούχο φορέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που αυτός απασχολεί για το σκοπό αυτό,
β) η προμήθεια αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για την πραγματοποίηση των αναλύσεων,τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνολικά προβλεπόμενου ύψους επιχορήγησης,
γ) η προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για την πραγματοποίηση των αναλύσεων,
δ) η απόκτηση πιστοποιητικού ISO ή HACCP για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου, ύψους μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) ανά πιστοποίηση,
ε) δαπάνες για την διαπίστευση υφιστάμενου εργαστηρίου για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων αναλύσεων (π.χ. για κατάλοιπα, βαρέα μέταλλα, φάρμακα, αντιβιοτικά κ.λπ.) στο μέλι από το ΕΣΥΔ, ύψους μέχρι επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€).

Άρθρο 6
Διαδικασία Έγκρισης Επιχορήγησης
Α. Δράση 4.1- «Αναλύσεις μελιού»
1. Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται, φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής:
α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 ή 2 ή 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας κατά περίπτωση,
β) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την περίπτωση των μεμονωμένων μελισσοκόμων
γ) καταστατικό για την περίπτωση των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών,
δ) απόφαση του Δ.Σ. του φορέα για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και καταστάσεων
ε) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού
στ) πρωτότυπα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού από τα οποία τηρούνται φωτοαντίγραφα στο αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
ζ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 01 Σεπτεμβρίου έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε έτους εφαρμογής(π.χ. αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.),
η) ηλεκτρονικό αρχείο των μελισσοκόμων που παραδίδουν το μέλι τους για συσκευασία – τυποποίηση, στην περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελιού, στο οποίο θα φαίνεται και η παραδιδόμενη ποσότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση από κάθε μελισσοκόμο
θ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (του Μελισσοκόμου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού, της Κοινοπραξίας Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών,του Συσκευαστή – Τυποποιητή αντίστοιχα), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο πρόγραμμα
ι) επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα όλων των εγγράφων (τιμολόγια, διαπιστεύσεις, κ.λπ.), στην περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής. Εφόσον κατά την περίοδο υποβολής του φακέλου ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στην κατοχή του τις επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων, αυτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνει ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα ελλείποντα έγγραφα, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής, στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης.
2. Η αίτηση μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αξιολογείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα Υποδείγματα 6, 7 και 8 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, ανάλογα με την περίπτωση. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αποστέλλεται στο Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ ο κατάλογος των δικαιούχων σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την έκδοση απόφασης ορισμού του ποσού ενίσχυσης των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά δικαιούχο.

Β. Δράση 4.2-«Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και ειδικά για το έτος 2014 το αργότερο μέχρι 31/07/2014, φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής:
α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ,
β) καταστατικό του φορέα,
γ) απόφαση του Δ.Σ. του φορέα για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και καταστάσεων
δ) έντυπες προσφορές τουλάχιστον από δύο διαφορετικούς προμηθευτές για καθένα από τον αιτούμενο εξοπλισμό, υλικό, μελέτη ISO – HACCP, κ.λπ.
ε) κατάσταση με τις κατηγορίες αναλύσεων μελιού για τις οποίες είναι διαπιστευμένος ο αιτών, στην περίπτωση που αιτείται την προμήθεια υλικών και εργαστηριακών οργάνων,
στ) αναλυτική κατάσταση με την περιγραφή του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, στην οποία θα αναφέρεται απαραίτητα και το έτος κτήσης αυτού, στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ήδη εργαστήριο αναλύσεων μελιού,
ζ) αναλυτική κατάσταση του απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού, από όπου θα προκύπτει και η ειδικότητα του, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κάλυψη δαπανών απασχόλησης προσωπικού,
η) φωτοαντίγραφο των σελίδων του «βιβλίου του εργαστηρίου», στο οποίο αναφέρονται οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ήδη εργαστήριο
θ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
i. η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
ii. αναλαμβάνεται η δέσμευση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την επιχορήγηση για την ορθή λειτουργία του αποκτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού και την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου με την απασχόληση του αναγκαίου προς τούτο, επιστημονικού προσωπικού
iii. δεν συγκεντρώνει – τυποποιεί – εμπορεύεται μέλι προερχόμενο από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
iv. αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της ενίσχυσης όπως αυτές περιγράφονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς και στις εθνικές διατάξεις,

2. Η αίτηση μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αξιολογείταιως προς την πληρότητά της,το έγκαιρο της υποβολής της,την επιλεξιμότητα, το ύψος των προβλεπομένων δαπανών,το συνολικό ύψος της δαπάνης, την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα των αιτούμενων δαπανών.

3. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συντάσσουν κατάλογο δικαιούχων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τον οποίο αποστέλλουν στο Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ειδικά για το έτος 2014 μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014.

4. Το Τμήμα Μελισσοκομίας εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του ποσού ενίσχυσης ανά είδος δαπάνης και δικαιούχο της δράσης.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά πληρωμής
1. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά πληρωμής διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής.

3. Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση και καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους είναι τα εξής:

Α. Δράση 4.1- «Αναλύσεις μελιού»
α) Υπουργική απόφαση ορισμού του ποσού ενίσχυσης των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά δικαιούχο,
β) αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας,
γ) πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού. Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί στα πλαίσια του «Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 4.1 – Αναλύσεις μελιού έτους …….».Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, οφείλουν να το δηλώνουν στην υποβληθείσα αίτησή τους σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να αποστέλλουν φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα, στα οποία έχει τοποθετηθεί προηγουμένως η σχετική σφραγίδα,
δ) συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων σύμφωνα με το Υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος Ι της παρούσας,
ε) απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην περίπτωση που πρόκειται για Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιώτη που συσκευάζει και τυποποιεί το μέλι, με την οποία θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός του,
στ) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού,
ζ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 01 Σεπτεμβρίου έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε έτους εφαρμογής (π.χ. αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.),
η) ηλεκτρονικό αρχείο των μελισσοκόμων που παραδίδουν το μέλι τους για συσκευασία –τυποποίηση, στην περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελιού, στο οποίο θα φαίνεται και η παραδιδόμενη ποσότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση από κάθε μελισσοκόμο,
θ) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την περίπτωση των μεμονωμένων μελισσοκόμων,
ι) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση και το όνομα του δικαιούχου,
κ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (του Μελισσοκόμου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού, της Κοινοπραξίας Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών,του Συσκευαστή – Τυποποιητή αντίστοιχα), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο πρόγραμμα,
λ) επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα όλων των εγγράφων (τιμολόγια, διαπιστεύσεις, κ.λπ.), στην περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής,
μ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Β. Δράση 4.2- «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
α) Υπουργική απόφαση ορισμού των δικαιούχων και της σχετικής κατανομής του ποσού της ενίσχυσης σε αυτούς ανά κατηγορία δαπάνης,
β) αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,
γ) κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,
δ) πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια. Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1234/07 Δράση 4.2 – Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού έτους ……..». Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, οφείλουν να το δηλώνουν στην υποβληθείσα αίτησή τους σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να αποστέλλουν φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών, νομίμως επικυρωμένα,στα οποία έχει τοποθετηθεί προηγουμένως η σχετική σφραγίδα.Στην περίπτωση της κάλυψης εξόδων διαπίστευσης υφιστάμενου εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για την ολοκλήρωση της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, είτε σχετική βεβαίωση του σταδίου διαπίστευσης που βρίσκεται ο φορέας,
ε) πρακτικό Ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής τακτικού επιτόπιου ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 – του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,
στ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση και το όνομα του δικαιούχου,
ζ) αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού,
η) ηλεκτρονικό αρχείο με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
θ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
i. η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
ii. αναλαμβάνεται η δέσμευση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την επιχορήγηση για την ορθή λειτουργία του αποκτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού και την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου με την απασχόληση του αναγκαίου προς τούτο, επιστημονικού προσωπικού
iii. δεν συγκεντρώνει – τυποποιεί – εμπορεύεται μέλι προερχόμενο από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
iv. αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της ενίσχυσης όπως αυτές περιγράφονται στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς και στις εθνικές διατάξεις,
ι) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου φορέα.

Άρθρο 8
Έλεγχοι
Α. Δράση 4.1- «Αναλύσεις μελιού»
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διενεργούν επιτόπιους λογιστικούς και διοικητικούς ελέγχους σε ποσοστό 10% των δικαιούχων στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης ορισμού του ποσού και των δικαιούχων. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από επιτροπή ελέγχου, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος και η θητεία της είναι τριετής.

Β. Δράση 4.3- «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
1. Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιου λογιστικού και διοικητικού ελέγχου στο 100% των αιτήσεων. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από επιτροπή ελέγχου, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος.

2. Η θητεία της εν λόγω επιτροπής είναι τριετής και σκοπός της είναι:
– η επιβεβαίωση πραγματοποίησης των αιτούμενων δαπανών,
– η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών,
– ο έλεγχος καλής λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού,
– η ύπαρξη επί του εργαστηριακού εξοπλισμού, σήμανσης ότι ο εν λόγω εξοπλισμός έχει αποκτηθεί μέσω του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας – Καν(ΕΚ)1234/2007,
– η ύπαρξη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

3. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος υπογράφει το σχετικό πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα με τις διαπιστώσεις της επιτροπής ελέγχου, ο φορέας έχει δικαίωμα υποβολής σχετικής ένστασης.

6. Η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών στην έδρα του φορέα διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να επανελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.

7. Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συγκροτείται με ευθύνη της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, συνέρχεται όποτε παρίσταται ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της και εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της.

8. Η απόφασή της είναι οριστική και το αποτέλεσμα κοινοποιείται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του δύναται να πραγματοποιεί έκτακτους ή/και δευτεροβάθμιους ελέγχους.

Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της ίδιας δράσης και σε άλλο πρόγραμμα για ενίσχυση, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η ενίσχυση και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετοχής εκ νέου στην παρούσα δράση μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.

2. Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων δικαιολογητικών (τιμολογίων, κ.λπ.) , μη συνοδευόμενων από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, ο αιτών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.

4. Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσης διαπίστευσης εργαστηρίου, μη συνοδευόμενης από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα, ο αιτών απορρίπτεται για το σύνολο των αναλύσεων που αιτείται ενίσχυσης στο συγκεκριμένο εργαστήριο, έστω και αν για αυτές υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

5. Στην περίπτωση που ο φορέας αποτύχει να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαπίστευση του εργαστηρίου του από το ΕΣΥΔ το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Στην περίπτωση που από τον προβλεπόμενο επιτόπιο έλεγχο προκύψει ότι ο αιτών έχει αιτηθεί ενίσχυση για αναλύσεις μελιού, μη προερχόμενου από Έλληνες παραγωγούς, αποκλείεται της ενίσχυσης και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.

7. Στην περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών για αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη διαπιστευμένο εργαστήριο, ο αιτών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.

Άρθρο 10
Γενικές Διατάξεις
1. O φορέας υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις δαπάνες που επιδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος με ειδική διάκριση στα λογιστικά του βιβλία. Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των αρμόδιων κοινοτικών και εθνικών οργάνων για την διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

2. Οι δαπάνες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31 Αυγούστου του κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος και τα παραστατικά να διαβιβαστούν στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος.

3. Όλα τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τα πρακτικά ελέγχου διατηρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.

4. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται σε αγορά καινούργιου, καθώς και στη διατήρησή του σε κατάσταση λειτουργική τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την προμήθειά του. Επίσης ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις που αντιστοιχούν στο διπλάσιο της επιχορήγησης του εν λόγω εξοπλισμού.

5. Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.

6. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη ημέρα και όπου αναφέρεται αριθμός ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός εργάσιμων ημερών.

7. Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων παραστατικών ή εγγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

8. Μέχρι 20 Νοεμβρίου κάθε έτους ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ στοιχεία σχετικά με την καταβληθείσα ενίσχυση για κάθε δράση.

9. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ