Άδεια οδηγού χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων Πυροσβεστικού Σώματος

Άδεια οδηγού χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων Πυροσβεστικού Σώματος

Για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), χορηγείται στους υπηρετούντες σε αυτό Άδεια Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων.Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που κατέχουν Άδεια Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων, υποχρεούνται να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες Οδηγών – Χειριστών, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται μόνιμα ή περιστασιακά ως οδηγοί.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 121/09.07.2018
Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

Άρθρο 1
Άδειες Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), χορηγείται στους υπηρετούντες σε αυτό Άδεια Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων.

2. Οι υπάλληλοι του Π.Σ. που κατέχουν Άδεια Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων, υποχρεούνται να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες Οδηγών – Χειριστών, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται μόνιμα ή περιστασιακά ως οδηγοί.

Άρθρο 2
Ορισμοί-Συντομογραφίες
Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί – συντομογραφίες:

α. Εκπαιδευτική λειτουργία: Η διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης του υποψηφίου που συνίσταται σε στάδια θεωρητικού και πρακτικού μέρους και υλοποιείται από τους συντελεστές αυτής.

Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας: Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ειδικότερα:
Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας υποψήφιων Οδηγών – Χειριστών είναι οι εκπαιδευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση και, ως επιτροπή, τον έλεγχο αυτής, οι εκγυμναστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρακτική τους εξάσκηση και οι εξεταστές, ως επιτροπή, για την πρακτική τους εξέταση.

Συντελεστές εκπαιδευτικής λειτουργίας υποψήφιων εκγυμναστών είναι οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τη θεωρητική τους κατάρτιση, τον έλεγχο αυτής, ως επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της πρακτικής τους δοκιμασίας.

Στο πλαίσιο της πιστοποιημένης εκπαιδευτικής λειτουργίας, λαμβάνεται, κατά το δυνατόν, μέριμνα, ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να αξιολογείται από άτομα που δεν συμμετείχαν στην εκπαίδευση – εκγύμνασή του.

β. Άδεια Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων: Η άδεια που πιστοποιεί την ικανότητα για οδήγηση – χειρισμό Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων, η οποία χορηγείται από το Π.Σ. στους υπηρετούντες σε αυτό και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες κατηγορίες.

γ. Υπηρεσιακά Οχήματα – Μηχανήματα (Υ.Ο.Μ.): Τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από το Π.Σ. Ως Υ.Ο.Μ. εξειδικευμένης χρήσης νοούνται τα ειδικά, βοηθητικά και ειδικά βοηθητικά υπηρεσιακά οχήματα-μηχανήματα συγκεκριμένου ρόλου για την εκπλήρωση της αποστολής του Π.Σ., τα οποία ορίζονται περιοριστικά στο Παράρτημα Α ́.

Στην έννοια των Υ.Ο.Μ. συμπεριλαμβάνονται και τα δίκυκλα.δ. Οδηγός – Χειριστής: Ο κάτοχος άδειας που είναι απαραίτητη για την οδήγηση – χειρισμό υπηρεσιακού οχήματος – μηχανήματος.

Έχει ως καθήκοντα, τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, καθώς και στο π.δ. 210/1992 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) (Α ́ 99), ιδίως στα άρθρα 31, 31Α, 41, 42, 50 και 51 αυτού.

Ο οδηγός-χειριστής γνωρίζει και τηρεί τους κανόνες του ΚΟΚ, τις εγκύκλιες διαταγές Α.Π.Σ., συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων ενεργειών, των κανόνων ασφαλείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απαρακώλυτη, έγκαιρη και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Στην έννοια των καθηκόντων νοούνται η επιθεώρηση, η προληπτική συντήρηση και οι εργασίες μικροεπισκευών, ήτοι η διόρθωση ελαφρών βλαβών των υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων, καθώς και η εκτέλεση νομίμως ανατιθέμενων εντολών οδήγησης – χειρισμού από τον εκάστοτε επικεφαλής.

Ειδικά το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3511/2006, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4249/2014.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Άδειας Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ.

1. Για την οδήγηση Υ.Ο.Μ. απαιτείται η κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας Άδειας Ικανότητας.

2. Οι Άδειες Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και παρέχουν, στους κατόχους τους το δικαίωμα να οδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα-μηχανήματα των αντίστοιχων κατηγοριών:

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 121/09.07.2018
Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.