Αδεια καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (internet)

Αρμόδια υπηρεσία: Δήμος

Δικαιολογητικά

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Β. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας
ΟΠΩΣ  ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι το κατάστημά πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.1107414/1491/Τα & ΕΦ Υπουργικής Απόφασης, και εκτός αυτού υπάρχει δυνατότητα χρήσης Η/Υ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει αφαιρεθεί στον ενδιαφερόμενο κατά το παρελθόν εκδοθείσα άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τότε