Άδεια νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015 – ΦΕΚ B 864 – 15.05.2015
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου