ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Β. ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Οικογένειες που δικαιούνται τα επιδόματα
2. Προϋποθέσεις χορήγησης των οικογενειακών επιδομάτων
3. Δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων
4. Εξαρτώμενα τέκνα
4.1. Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων
5. Ποσό και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
6. Ποσό και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών
7. Χρόνος καταβολής επιδομάτων
8. Συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21)
9. Συμπλήρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
10. Μεταβολή Οικογενειακής Κατάστασης
11. Έλεγχος αιτήσεων – ενημέρωση αιτούντωνΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

Ε. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OΓΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

Ηλεκτρονική ενημέρωση πορείας αίτησης οικογενειακού επιδόματος Α21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

Σας ενημερώνουμε ότι, τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ρυθμίστηκαν με την αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β’ 1227/2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ27/οικ.7943/263 (ΦΕΚ Β΄701/20.03.2014) και Δ22/οικ.7110/222 (ΦΕΚ Β΄555/2.3.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
https://drive.google.com/file/d/0B7Jb_n_W6q6bUG5JQWtYT2RoSEk/view

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης)