Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αντιστοίχιση με παθήσεις

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αντιστοίχιση με παθήσεις

του άρθρου 16 του νόμου 1798/1988

 

Αντιστοίχιση παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του νόμου 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) 

 

Αριθμ. Α.1235 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5083/04.11.2021
Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α.

1. Η διαπίστωση της υπαγωγής στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 πραγματοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α., με βάση την αντιστοίχιση που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η υπαγωγή πιστοποιείται με εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Πρόσωπα που διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν επαναξιολογούνται. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είτε (α) δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., είτε (β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

3. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 3
Έλεγχος Εγκυρότητας

1. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχουν την εγκυρότητα των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. με ανάκτηση αυτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής ανάκτησης των ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο έλεγχος εγκυρότητας των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρονική υποβολή τους στα αντίστοιχα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο αιτών των απαλλαγών της παρούσας δύναται να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

  

Άρθρο 4
Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Την υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 2710), καταργείται.

2. Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την κατά την παρ. 1 καταργούμενη απόφαση, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της παρούσας.

 

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Αντιστοίχιση με παθήσεις

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά: ΚΕΠΑ. Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

 

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών

Αριθμ. Φ. 80100/ 50885/3033 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

την αναθεώρηση / αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β 4591/2017, ΑΔΑ: ΩΦΛ9465Θ1Ω-ΛΑΛ) κοινής υπουργικής απόφασης με τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 1-2-2019

Αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας που υποβάλλονται ή εκκρεμούν για εξέταση από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των οποίων η έναρξη της υγειονομικής κρίσης αφορά χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα κρίνονται σύμφωνα με τον Ε.Π.Π.Π.Α. της παρούσας απόφασης.

Κάθε άλλη περίπτωση εκκρεμούς αίτησης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης που αφορά εξέταση είτε από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων διευκρινιστικής ή συμπληρωματικής υγειονομικής κρίσης επί ήδη εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ) της οποίας η έναρξη υγειονομικής κρίσης ανάγεται σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κρίνεται σύμφωνα με τον Ε.Π.Π.Π.Α. της κοινής υπουργικής απόφασης που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης της υγειονομικής κρίσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018)