Αργίες και Ημιαργίες για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

Ποιες ημέρες είναι επίσημα αργίες και ποιες είναι επίσημα ημιαργίες για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

 

Αργίες – Ημιαργίες (νόμος 1157/1981, άρθρο 1 παράγραφοι 11 και 12, ΦEK 126/A, απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 – ΦEK 89/B)

 

Oι ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

α) Ημέρες αργίας:

 • Η Εθνική εορτή 25 Μαρτίου,
 • η 28η Οκτωβρίου,
 • η 1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους,
 • τα Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου,
 • Η αργία της εορτής των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου καταργήθηκε (Νόμος 4653/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 12/24.01.2020)
 • η Καθαρά Δευτέρα,
 • η Μεγάλη Παρασκευή,
 • το Μεγάλο Σάββατο,
 • η Δευτέρα του Πάσχα,
 • η 1η Μαΐου,
 • η του Άγιου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής),
 • η 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
 • η 17 Νοεμβρίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές,
 • η 25 και 26 Δεκεμβρίου, πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων

β) Ημέρες ημιαργίας:

 • Η παραμονή των Χριστουγέννων,
 • η παραμονή του Νέου Έτους

Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία

(Άρθρον δεύτερον του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126)
3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».)

 

Το κείμενο των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 1 του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126) ως έχει:

Άρθρο 1 παράγραφος 11: Ημέρες αργίας και ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής:

α) Ημέρες αργίας:

 • Η Εθνική εορτή 25 Μαρτίου,
 • η 28η Οκτωβρίου,
 • η πρώτη του έτους,
 • τα Θεοφάνεια,
 • η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς,
 • η Καθαρά Δευτέρα,
 • η Μεγάλη Παρασκευή,
 • το Μέγα Σάββατο,
 • η Δευτέρα του Πάσχα,
 • η 1η Μαΐου,
 • η του Άγιου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής),
 • η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
 • η 17η Νοεμβρίου δια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς,
 • η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και
 • όλες οι Κυριακές.

Δια τον εορτασμό των προστατών Αγίων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζονται ως ημέρες αργίας δια το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και αι έξης: αα) η εορτή του Αγίου Γεωργίου δι’ άπαν το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, πλην του υπηρετούντος εις μονάδας Πυροβολικού, ββ) η εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) δια το προσωπικό του Στρατού Ξηράς το υπηρετούν εις μονάδας Πυροβολικού, γγ) η εορτή του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) δι’ άπαν το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, δδ) η εορτή των Ταξιαρχών (αρχαγγέλου Μιχαήλ 8 Νοεμβρίου) δι’ άπαν το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εάν οιαδήποτε εκ των οριζομένων ως άνω ημερών αργίας συμπίπτει με Κυριακή, ως ημέρα αργίας ορίζεται η προηγουμένη της Κυριακής ταύτης εργάσιμος ημέρα, έφ’ όσον δια το προσωπικό των κατά τα ανωτέρω υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία.

Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμος ή ημιεργάσιμος ημέρα δύναται να ορίζεται ως ημέρα αργίας δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, επί αντίστοιχο μειώσει προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών.

β) Ημέρες ημιαργίας:

 • Η παραμονή των Χριστουγέννων,
 • η παραμονή του Νέου Έτους,

Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία

(Άρθρον δεύτερον του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126)
3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».)

γ) Αι μέχρι ενάρξεως της ισχύος της παρούσης ορισθείσα, μία κατ’ έτος δι’ εκάστην περιφέρεια, ημέρες αργίας προς εορτασμό θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 1 παράγραφος 12: Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρία της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμο εξαιρετέα ή Σάββατο, την αυτήν ώρα της επομένης εργασίμου ημέρας. Αι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και επί των περιπτώσεων του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτ. (β) της παρούσης

Άρθρον δεύτερον.

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πpάξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«8. Προκειμένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου ή έτερων υπηρεσιών τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως και μηχανογραφικών υπηρεσιών αι κατα την παράγραφον 5 περίπτ. α’ του παρόντος άρθρου οριζόμενα καθ’ εβδομάδα ώρα εργασίας δύναται, κατ’ εξαίρεσιν, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειούνται κατά ημίσειαν ώραν ημερησίως δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως».

2. Η τελευταία περίοδος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της διά του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, έφ’ όσον ο υπάλληλος δεν απασχοληθή κατά το κανονικόν ωράριον εργασίας του, ως και κατά την αναπληρωματικήν ημέραν αναπαύσεώς του, δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, έκτος αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας) ή δια την εφημερίαν ιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων».

3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».

Άρθρον τρίτον.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηιφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης